Letné Kúpalisko Nemšová

Otváracie hodiny: PO-ŠT                   10:00 - 19:00 PI-NE                   10:00 - 19:30

O nás

História / Súčasnosť

Vážený návštevníci kúpaliska,
teším sa, že niekoľkoročná myšlienka vrátiť kúpalisku zašlú slávu sa naplnila a dnes stojíme na prahu novej etapy jeho fungovania. Vďaka odvážnej vízii na začiatku, sa môžeme pochváliť novým a moderným letným kúpaliskom.

V krátkom historickom priereze tohto jedinečného diela v meste Nemšová mi dovoľte vrátiť sa do roku 1977, kedy národný podnik Skloobal splnil svoj volebný program a dokončil výstavbu kúpaliska v hodnote 1,5 milióna korún československých. V roku 1992 Skloobal, akciová spoločnosť previedla bezodplatne kúpalisko do majetku mesta Nemšová. Neskôr bolo odstavené potrubie zbytkového tepla zo Skloobalu, ktoré zohrievalo teplú vodu v bazénoch a museli sa vybudovať kotle na plyn na ohrev teplej vody. Kúpalisko fungovalo od roku 1978 a za toto obdobie využilo jeho služby tisíce návštevníkov.

Pri správe kúpaliska sa od roku 1992 vystriedalo niekoľko prevádzkovateľov. Ako prvým boli Verejno-prospešné služby Nemšová. Pre zlý technický stav, vysoké režijné náklady a zaťažený mestský rozpočet sa vtedajší vlastník kúpaliska mesto Nemšová rozhodlo prijať ponuku na jeho prenájom. Kúpalisko bolo prenajaté celkom dvakrát, a to v roku 2008 a v roku 2012. Vízie o komplexnej rekonštrukcii areálu a športovísk kúpaliska boli lákavé a odvážne, no ako sa neskôr ukázalo, pre ich spoločnosti nezrealizovateľné. Mesto Nemšová si muselo zodpovedať - nie ľahkú otázku - ďalšej existencie kúpaliska. V roku 2013 sme vypovedali zmluvu s druhým nájomcom. Vzhľadom na skutočnosť, že pokusy o prenájom sa neosvedčili, prišli sme k záveru, že najlepší spôsob, ako na kúpalisko vrátiť život, bude jeho prevádzkovanie samotným mestom, resp. jeho dcérskou spoločnosťou. Dnes je vlastníkom a prevádzkovateľom kúpaliska Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o., ktorého 100 % majiteľom je mesto. Práve to nám dáva istotu a zároveň zodpvodnosť v jeho ďalšom napredovaní. S radosťou konštatujem, že toto rozhodnutie sa vyplatilo a po prekonaní nie ľahkých situácii sa dnes môžeme tešiť zo zrekonštruovaného kúpaliska.

Celému projektu opravy predchádzalo náročné rozhodovanie a zvažovanie všetkých alternatív s prihliadnutím na ekonomickú stránku projektu a finančnú kondíciu mesta Nemšová.

Pvotným zámerom bolo zrealizovať rekonštrukciu plavárne z cudzích zdrojov. Neskôr sa ukázalo, že využitie tejto alternatívy nebude možné a preto sme sa s poslancami MsZ začali zaoberať otázkou financovania rekonštrukcie z vlastných zdrojov.

Celý proces odštartovalo vypracovanie projektovej dokumentácie, aby sme mali reálnu predstavu o nákladoch. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie prebehlo verejné obstarávanie na výber dodávateľa prác. Z troch predložených ponúk bola najvýhodnejšia ponuka od súčasného realizátora stavby spol. PRESTAV, s.r.o. Zároveň sa poslanci ocitli v zložitej no o to dôležitejšej situácii, kedy mali prijať rozhodnutie, ktoré ovplyvní ďalší vývoj kúpaliska. A že im na jeho osude veľmi záležalo potvrdili svojím rozhodnutím dňa 24.02.2016 uznesením číslo 140, ktorým odsúhlasili investíciu vo výške 859 387,90 €. Po podpise zmluvy so zhotoviteľom diela sa dňa 07.03.2016 zahájila oprava kúpaliska v plnom prúde. Areál sa naplnil materiálom, strojmi a stavebným ruchom.

Som veľmi rád, že dnes stojím na pôde letného kúpaliska, ktoré má najmodernejší antikórový bazén s troma plaveckými dráhami, umelými vlnami, masážnymi lavicami a šmýkaľkou. Oprava sa netýkala len samotného bazéna. V rámci projektu bola zrekonštruovaná strojovňa, bufety, sociálne zariadenia, opravil sa detský bazén, vykonali sa výrazné terénne úpravy. Za týmto všetkým stáli pracovníci firmy Prestav, s.r.o., zamestnanci Mestského podniku služieb, s.r.o., zamestnanci VPS, m.p.o., aktivační pracovníci mesta Nemšová, zamestnanci Mestského úradu.

Vážené dámy, Vážení páni, Vážení hostia
celé týždne, dovolím si tvrdiť mesiace sme sa zaoberali otázkou fungovania, rekonštrukcie a ďalšieho vývoja letného kúpaliska. Za každým rozhodnutím o osude kúpaliska stál tím ľudí, ktorí sa snažil o jeho ďalší rozvoj a napredovanie. Dovoľte mi z tohto miesta vysloviť veľké ďakujem! Ďakujem poslancom mestského zastupiteľstva za jedno z najťažších rozhodnutí, ktoré museli uskutočniť, aby sme tu dnes mohli stáť. Investícia bola vysoká, no z jej pridanej hodnoty budú čerpať aj ďalšie generácie. Zároveň ďakujem firme Prestav za prevedené práce, dodávateľovi bazéna spoločnosti Berndorf, projektantovi stavby Hutní projekt Frýdek Místek, zamestnancom Mestského podniku služieb, zamestnancom VPS, aktivačným pracovníkom mesta Nemšová, zemestnancom Mestského úradu. Títo všetci investovali hodiny práce, úsilia a energie, aby sme všetci, čo tu stojíme dnes mohli byť na túto stavbu nesmierne hrdí.

Som presvedčený, že kúpalisko prispeje k aktívnemu tráveniu voľného času, že priláka do Nemšovej veľa návštevníkov a stane sa centrom oddychu, športu a zábavy v letných mesiacoch.

Prvý júl 2016 sa do histórie letného kúpaliska zapíše veľkými písmenami. Preto mi dovoľte slávnostne prestrihnúť pásku a zaželať nášmu letnému kúpalisku priaznivé počasie a veľa spokojných návštevníkov.
Teplota vody (plavecký / relaxačný bazén): °C
Teplota vody (detský bazén): °C